Rodney Harrell Testimony

July 24, 2016 Speaker: Rodney Harrell